تشخیص آفت سوسک چهار نقطه‌ای نخود توسط پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تشخیص آفت سوسک چهار نقطه­ای نخود  توسط پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی
سامان ساجدیان1*
چکیده:
نظر به اهمیت تشخیص مکانیزه آفات گیاهان، در این پژوهش تشخیص آفت نخود توسط تکنیک پردازش تصویر با بهره­گیری از شبکه­های عصبی مصنوعی شبیه­سازی شده است. بدین منظور تعدادی تصویر در ابعاد 27×18پیکسل از نخودهای سالم و آسیب دیده بعنوان تصاویر آموزش تهیه شده و پس از استخراج ویژگی آنها توسط موجک گابور، بعنوان داده­های آموزشی به شبکه عصبی اعمال گردید. سپس برای تست شبکه، یک دسته از داده­ها که در آموزش شبکه هیچ نقشی نداشته­اند بعنوان داده تست به شبکه اعمال شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته­اند. در این پژوهش از شبکه­های عصبی پرسپترون و المن استفاده شد که شبکه پرسپترون نتایج بهتری نسبت به شبکه المن داشت.
واژه‌های کلیدی: پردازش تصویر- شبکه عصبی- آفات- نخود
1- دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مکانیک ماشین­های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: (نویسنده مسئول)
saman.sajadian2014@ gmail.com

کلیدواژه‌ها