ارزیابی شاخص‌های انرژی در گاوداری های شیری استان قزوین با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده


ارزیابی شاخص­های انرژی در گاوداری­های شیری استان قزوین با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها

مسعود قبادی
چکیده
تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان مصرف انرژی در بخش­های مختلف گاوداری­های شیری استان قزوین انجام شد. انرژی­های ورودی شامل سوخت، خوراک دام، الکتریسیته، نیروی انسانی و ماشین­ها و انرژی خروجی شامل میزان شیر تولید شده و گوساله متولد شده در گاوداری­ها بود. کل انرژی ورودی 02/38985484 مگاژول و کل انرژی خروجی 04/25563477  مگاژول به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین سهم مصرف انرژی در گاوداری­های شیری استان قزوین، مربوط به انرژی خوراک دام است به نحوی‌که 4/24386842 مگاژول انرژی برای تولید این محصول مصرف شده است. بعد از سوخت بیشترین مصرف انرژی مربوط به الکتریسیته (برق) است که  04/7609461 مگاژول انرژی مصرف شده است. مقدار شیر تولید شده در گاوداری­­های مورد مطالعه 4/6647804  لیتر و تعداد گوساله­های متولد شده زنده و سالم در گاوداری­های مورد مطالعه 739 راس می­باشد. نسبت انرژی برای تولید شیر و گوساله متولد شده 65/0، بهره­وری انرژی 17/0 کیلوگرم بر مگاژول و افزوده خالص انرژی  98/13422006- مگاژول به دست آمد. تجزیه تحلیل داده­های گاوداری­های شیری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها با مدل CCR انجام شد. از 20 واحد گاوداری مورد مطالعه، 6 واحد کارایی 100درصد داشتند و 14 واحد ناکارا بودند. علاوه بر این با شناخت واحدهای مرجع، واحدهایی که کارایی آن ها کمتر از درصد است می­توان تعیین کرد که این واحدها چه اندازه باید نهاده­های خود را کاهش دهند تا به یک واحد کارا تبدیل شوند.
واژه­های کلیدی: گاوداری­های شیری، شاخص انرژی، تحلیل پوششی داده­ها
 
دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران
Masoodghobadi@ymail.com

کلیدواژه‌ها