بررسی و تعیین میزان شاخص‌های انرژی و اقتصادی تولید گل رز و توت فرنگی در گلخانه‌های هیدروپونیک و خاکی استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی و تعیین میزان شاخص‌های انرژی و اقتصادی تولید گل رز و توت فرنگی در گلخانه‌های هیدروپونیک و خاکی استان البرز
حدیث گوگویی،

چکیده
       کشت گلخانه‌ای، صنعت در حال رشد در بسیاری از کشورها است. اما به دلیل تولید در خارج از فصل، گلخانه‌ها دارای مصرف بالای انرژی می‌باشند. با توجه به اهمیت موضوع مصرف انرژی و نقش فنون کشت در گلخانه، هدف از این پژوهش، بررسی و تعیین میزان شاخص‌های انرژی و اقتصادی تولید گل رز و توت فرنگی در گلخانه‌های هیدروپونیک و خاکی استان البرز است.  محصولات در دو نوع توت‌فرنگی و گل رز هلندی و نوع کشت هم در دو سطح کشت خاکی و هیدروپونیک بررسی شدند. برای انجام این تحقیق پرسشنامه‌هایی تنظیم شد که به طور تصادفی بین گلخانه‌داران منطقه توزیع شد. نحوه تکمیل پرسشنامه‌ها به صورت پرسش شخص به شخص بود. براساس نتایج به‌دست آمده از پرشسنامه‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها، بیشترین سهم مصرف انرژی در هر دو نوع محصول (توت‌فرنگی  و گل رز) با هر سطح زیر کشت و نوع کشت مربوط به انرژی سوخت، الکتریسیته و کود می‌باشد. در کشت هیدورپونیک توت‌فرنگی انرژی سوخت 40 درصد، الکتریسیته 28 درصد و انرژی کود 21 درصد می‌باشد. همچنین در کشت خاکی توت‌فرنگی انرژی سوخت 48 درصد، الکتریسیته 27 درصد و انرژی کود 8 درصد می‌باشد. درکشت هیدروپونیک گل‌رز انرژی سوخت 44 درصد، الکتریسیته 32 درصد و انرژی کود 16 درصد است و در نهایت انرژی سوخت، الکتریسیته و کود در کشت خاکی گل‌رز به ترتیب 49 درصد، 35 درصد و 5 درصد به‌دست آمد. 
واژه­های کلیدی: کشت هیدروپونیک، کشت خاکی، انرژی سوخت، انرژی الکتریسیته و انرژی کود
 
دانش اموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
hadisguguii@gmail.com

کلیدواژه‌ها