محاسبه و ارزیابی اثرات کاربرد سوخت بیودیزل بر شاخص‌های عملکرد یک موتور تراکتور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

محاسبه و ارزیابی اثرات کاربرد سوخت بیودیزل بر شاخص‌های عملکرد یک موتور تراکتور
رسول لقمانپور زرینی1*
                               تاریخ دریافت: 30/2/1397
                                 تاریخ پذیرش: 30/3/1397
چکیده:
جایگزینی بیودیزل به جای یک سوخت فسیلی منجر به کاهش انتشار آلاینده‌ها و در نتیجه کاهش روند پدیده گرمایش زمین می‌گردد. در پژوهش حاضر به منظور سنجش شاخص‌های کارکردی موتور دیزل در اثر اختلاط سوخت گازوئیل رایج در ایران و سوخت بیودیزل از نوع متیل استر روغن گیاهی پسماند، در ابتدا مخلوط‌های مختلف سوخت با درصدهای حجمی B80, B60, B40, B20, B0 آماده گردید. سپس با اعمال بارهای مختلف در دور ثابت 1340 دور بر دقیقه به موتور تراکتور مسی فرگوسن 240 با استفاده از یک دینامومتر الکتریکی شاخص‌های کارکردی موتور مورد سنجش قرار گرفتند. دمای دود خروجی، راندمان حرارتی و نسبت هوا به سوخت تا مخلوط سوخت B40 فرونی یافته و با افزایش بیشتر درصد سوخت بیودیزل از مخلوط سوخت B40 به بالاتر تقلیل پیدا می‌کنند. مقدار نسبت هوا به سوخت در مخلوط سوخت B40 نسبت به بقیه مخلوط‌های سوخت بالاتر است و فرایند تغییرات نسبت هوا به سوخت در همه بارهای دینامومتر همسان می‌باشد. مصرف ویژه سوخت و آهنگ مصرف سوخت تا مخلوط سوخت B40 تقلیل یافته و از مخلوط سوخت B40 به بالاتر فزونی می‌یابند، به آن دلیل که مخلوط سوخت B40 پایین‌ترین مصرف سوخت و مصرف ویژه سوخت ترمزی را دارد. استفاده از این مخلوط به عنوان مخلوط سوخت برتر از نظر مصرف اقتصادی سوخت در موتورهای دیزل با دور ثابت پیشنهاد می‌گردد.
واژگان کلیدی: بیودیزل، دیزل، توان موتور، مصرف سوخت، سوخت زیستی

کلیدواژه‌ها