بررسی استفاده از کولکتور و ماشین دوخت برگ بر کیفیت و هزینه تولید توتون باسما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی استفاده از کولکتور و ماشین دوخت برگ بر کیفیت و هزینه تولید توتون باسما
رضا محسن زاده1*
                                                        تاریخ دریافت: 31/2/97
                               تاریخ پذیرش:30/3/97
چکیده:
یکی از مراحل توتون­کاری که مستلزم کار زیادی بوده و هزینه بالایی دارد، مرحله سوزن­زنی برگ در توتون باسما می­باشد. به­منظور بومی­سازی و تعیین کارآیی دستگاه ماشین دوخت در ارتباط با توتون باسما و هم‌چنین تعیین میزان صرفه­جویی نیروی کارگری در مقایسه با روش سوزن­زنی و نخ­کشی برگ با دست، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 9 تیمار در 3 تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش انجام شد. فاکتورها شامل 3 روش سوزن‌زنی برگ با دست، استفاده از ماشین ‌دوخت و روش ماشین دوخت کاستی بوده که به سه روش کولکتور، گرمخانه سنتی و گرمخانه مدرن عمل‌آوری شدند. برای این منظور زمینی به مساحت 3000 متر مربع جهت کشت توتون باسما انتخاب و کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت طبق توصیه‌های مرکز انجام گردید. تعداد کارگر، زمان سوزن­زنی، هزینه کارگری، متوسط قیمت، درآمد خالص، درصد قند و نیکوتین محاسبه شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین روش­های سوزن­زنی از نظر زمان، تعداد و هزینه کارگری و نیز درآمد خالص و در بین روش­های عمل­آوری از نظر متوسط قیمت، درصد قند و نیکوتین در سطح 1 درصد اختلاف معنی­دار وجود داشت. مقایسه میانگین­ها نشان داد که بالاترین هزینه کارگری مربوط به روش سوزن‌زنی با دست و کمترین آن مربوط به دستگاه ماشین دوخت بود. استفاده از ماشین‌دوخت و کولکتور کاهش تعداد و هزینه کارگری و مصرف انرژی درمرحله بعد از برداشت گردید.
واژه‌های کلیدی: سوزن‌زنی، ماشین دوخت، توتون باسما، کولکتور 

کلیدواژه‌ها