تعیین مقاومت برشی خاک دست نخورده توسط حلقه برشی پیچشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تعیین مقاومت برشی خاک دست نخورده توسط حلقه برشی پیچشی
ایمان احمدی 1*
                                                        تاریخ دریافت: 29/1/97
                               تاریخ پذیرش: 30/3/97
چکیده:
اطلاع از مقدار پارامترهای مقاومت برشی خاک در تحلیل برخی از موضوعات مطرح در مکانیک خاک حائز اهمیت است. از سوی دیگر اگر این پارامترها با استفاده از نمونه‌های دست نخورده خاک اندازه‌گیری شوند تحلیل­های ارائه شده با واقعیت هماهنگی بیشتری خواهند داشت. هدف از انجام این پژوهش طراحی، تحلیل تئوری، ساخت و ارزیابی یک حلقه برشی پیچشی ساده برای اندازه‌گیری پارامترهای مقاومت برشی خاک دست‌ نخورده می‌باشد. هدف دیگر از انجام این پژوهش بررسی این موضوع می‌باشد که کدامیک از دو فرض توزیع تنش برشی یکنواخت و توزیع تنش برشی خطی با دقت بیشتری می‌تواند پارامترهای مقاومت برشی خاک را تعیین کند. بر مبنای نتایج به‌دست آمده با کاهش رطوبت خاک مقدار هر دو پارامتر مقاومت برشی برآورد شده توسط دستگاه افزایش یافت. از سوی دیگر با مقایسه میانگین درصدهای خطای به ‌دست آمده در محاسبه چسبندگی خاک  و زاویه اصطکاک داخلی آن  نسبت به مقادیر محاسبه شده با آزمون برش مستقیم مشخص شد که فرض تنش برشی خطی نسبت به فرض تنش برشی یکنواخت خطای محاسباتی پائین‌تری را به همراه داشته‌است. بنابراین انجام محاسبات مربوط به دستگاه ساخته شده باید بر اساس فرض توزیع تنش برشی خطی صورت پذیرد.
واژه‌های کلیدی: چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی، برش خاک، گشتاور پیچشی
1- استادیار، مکانیک ماشین­های کشاورزی، گروه زراعت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
i_ahmadi_m@yahoo.com

کلیدواژه‌ها