درباره نشریه

مجله « مهندسی زیست سامانه» دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان با رویکرد علمی- پژوهشی مقاله های پژوهشی تهیه شده در زمینه­ های مهندسی ماشین­ های کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی صنایع غذایی، مهندسی آب،  انرژی و سایر زمینه­ های مرتبط با مهندسی کشاورزی را که به زبان فارسی نوشته شده و قبلاً در هیچ مجله­ ای انتشار نیافته باشند با بررسی و داوری و با رعایت نکات زیر جهت انتشار در مجله می­ پذیرد.