مجله مهندسی زیست سامانه (JBSE) - واژه نامه اختصاصی