نشریه  « مهندسی زیست سامانه » دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان با مجوز شماره 87/427265 مورخ 1390/11/15 از دفترگسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در حال انتشار مقالات علمی در حوزه های مهندسی مکانیک بیوسیستم، مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی آب و مهندسی صنایع غذایی است.

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 1، خرداد 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه ویراستار
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی