پیاده سازی و ارزیابی سامانه کنترل الکترونیکی خروجی دستگاه فاروئر-کودکار براساس تغییرات مکانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی