مدل سازی ریاضی خشک کردن دانه های ذرت در خشک کن استوانه ای گردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی