ارزیابی شاخص های انرژی در گاوداری‌های گوشتی استان قزوین با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ارزیابی شاخص­های انرژی در گاوداری­های گوشتی استان قزوین با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها
سروش اصفهانی1*
چکیده:
هدف از انجام این تحقیق بررسی و محاسبه شاخص­های انرژی در گاوداری­های گوشتی استان قزوین و تعیین میزان کارایی این واحدها در استان قزوین بود. برای انجام این تحقیق پرسشنامه‌هایی تنظیم شد و به صورت حضوری مصاحبه از دام­داران به عمل آمد. در مجموع از 20 واحد پرورش گاو گوشتی داده­ برداری انجام گرفت. به منظور تعیین میزان کارایی گاوداری­های گوشتی استان قزوین از روش تحلیل پوششی داده­ها (DEA) استفاده شد. دوره پرواربندی گوساله در استان قزوین معمولاً بین 10 تا 12 ماه است. وزن شروع پرواربندی بین 140 تا 180 کیلوگرم است و وزن کشتار بین 450 تا 500 کیلوگرم می­باشد. واحدهای بررسی شده شامل 1019 راس گوساله بود. محاسبات برای یک دوره یک ساله پرواربندی در سال 94-1393 انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین سهم مصرف انرژی در گاوداری­های مورد مطالعه، مربوط به خوراک دام بود به نحوی ‌که 468/22 گیگا ژول انرژی مصرف شد. بعد از خوراک دام بیشترین مصرف انرژی در گاوداری­های گوشتی مربوط به سوخت بود که 49/51 گیگا ژول انرژی مصرف شد. نسبت انرژی برای گاوداری­های مورد مطالعه 152/0، بهره­وری انرژی 012/0 کیلوگرم بر مگاژول و افزوده خالص انرژی 405/27-گیگا ژول به دست آمد. از 20 واحد مورد مطالعه در استان، 4 واحد کارا و 16 واحد دیگر ناکارا بودند. میانگین ناکارایی واحدهای ناکارا در این تحقیق 69/82 بود.
واژه‌های کلیدی: گاوداری­های گوشتی، شاخص­های انرژی، پرواربندی گوساله، تحلیل پوششی داده­ها
1- دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مکانیک ماشین­های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: (نویسنده مسئول)
ushesf@gmail.com

کلیدواژه‌ها