اهداف و چشم انداز

انتشار مجله تخصصی " مهندسی زیست سامانه " با هدف ارتقاء سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان، کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه همچنین تبادل یافته ها و دستاوردهای تازه علمی و پژوهشی با پوشش دهی حوزه های تخصصی ذیربط، مدنظربوده است. این مجله در نظر دارد با ساماندهی خروجی پژوهش های حوزه مکانیزاسیون وماشینهای کشاورزی، مهندسی صنایع غذایی و مهندسی آب و ایجاد ارتباط سیستماتیک بین رشته ای، سبب تقویت پایه های علمی در تخصص مذکور و زیرشاخه های مرتبط شود؛ به گونه ای که، ضمن کمک به گسترش ایده های نو و اعتلای پژوهش های علمی در حوزه تخصصی مذکور و ایجاد ارتباط مناسب بین نیازها ودستاوردهای پژوهشی کاربردی، زمینه تبادل نظر در تشخیص و رفع معضلات موجود در حوزه تخصصی مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی را فراهم نماید.
نشریه مهندسی زیست سامانه در این راستا و با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان و پژوهشگران کشور طی مجوز شماره 427265 / 87 مورخ 15 / 11 / 1390 مورخ دفترگسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی به جمع نشریات علمی این دانشگاه پیوسته است.