اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

داود محمدزمانی

مکانیک ماشین های کشاورزی استادیار / معاون آموزش

dr.dmzamanigmail.com
0912818864

اعضای هیات تحریریه

بابک بهشتی

مکانیک ماشین های کشاورزی استادیار

beheshti-bsrbiau.ac.ir

ایرج رنجبر

مکانیک ماشین های کشاورزی دانشیار

dr.irajranjbaryahoo.com

یحیی عجب شیرچی

مکانیک ماشین های کشاورزی دانشیار

yajabshirtabriz.ac.ir

یوسف عباسپور گیلانده

مکانیک ماشین های کشاورزی دانشیار

u_abbaspouryahoo.com

سیدمحمد حسین کماریزاده

مکانیک ماشین های کشاورزی دانشیار

m.komarizadeut.ac.ir

جعفر مساح

مکانیک ماشین های کشاورزی دانشیار

jmassahut.ac.ir

حسن مسعودی

استادیار

hmasoudiscu.ac.ir

محمد غلامی پرشکوهی

مکانیک ماشین های کشاورزی دانشیار

ghlamihassanyahoo.com

مجید رشیدی

مکانیک ماشین های کشاورزی استادیار

majidrashidi81yahoo.com

علی محمد برقعی

مکانیک ماشین های کشاورزی استاد

dr.dmzamanigmail.com

ویراستار

راضیه هاشمی

کارشناس مجله

r_hashemi85yahoo.com